• Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

  Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

  Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) behartigt sinds 1990 de belangen van ruim 150 zelfstandige klinieken, die samen meer dan 330 vestigingen door heel Nederland hebben. Klinieken met een ZKN-keurmerk leveren somatisch curatieve medisch-specialistische zorg. Dit kan zowel verzekerd als niet-verzekerd zijn. Er moeten altijd minimaal 2 medisch specialisten werkzaam zijn. ZKN-leden hebben allemaal het ZKN-keurmerk. Het ZKN-keurmerk bestaat sinds 2006. Elk jaar controleren de onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa en LRQA (Lloyds) of de ZKN-klinieken voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

  ZKN verzorgt de verzameling van indicatoren voor zelfstandige klinieken ten behoeve van de transparantiekalender. ZKN werkt samen met DICA voor de kwaliteitsregistraties waar klinieken aan deelnemen, zoals de DATO en de DBIR. Op verzoek van ZKN leveren de betreffende kwaliteitsregistraties de antwoorden op de indicatoren rechtstreeks aan het Zorginstituut.

  Website
 • NVvH

  NVvH

  De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (www.heelkunde.nl) hanteert kwaliteitsnormen voor verantwoorde (chirurgische) zorg. Via het transparantieportaal monitort de NVvH jaarlijks de mate waarin aan deze normen wordt voldaan. Indien nodig stimuleert de NVvH haar leden om deze normen te realiseren teneinde (nog) betere kwaliteit van zorg te leveren.

  Website
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Om Nederland gezond en wel te houden, bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van zorg. Wij doen dat onafhankelijk van, maar wel in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg. We zien erop toe dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen binnen de wet- en regelgeving. En dat ze hun eigen normen respecteren en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Zorginstellingen kunnen via het Transparantieportaal Zorg informatie doorleveren aan de IGJ. Hierbij gaat het om scores op kwaliteitsindicatoren uit de IGJ-indicatorenset. Via DHD ontvangt IGJ de informatie.

  De IGJ stelt jaarlijks een set kwaliteitsindicatoren op in samenwerking met:

  • Federatie Medisch Specialisten
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
  • Zelfstandige Klinieken Nederland.

   

  Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar indicatoren aan bij IGJ. Deze gebruiken wij weer als basis voor het risicotoezicht. De indicatoren zijn samengevoegd in de Basisset Medisch Specialistische Zorg. We publiceren jaarlijks een analyse van deze indicatoren via Het Resultaat Telt.

  Website
 • Vektis

  Vektis

  Vektis is het business intelligence centrum voor de zorg. Vektis Streams biedt de zorg bouwstenen en standaarden die nodig zijn om operationele processen slim en efficiënter in te richten. Deze processen leveren waardevolle data op. Vektis Intelligence geeft op basis van deze data inzicht in het gebruik van zorg over de gehele breedte, doet betrouwbare uitspraken over het verleden en heden én geeft ramingen over het zorggebruik in de toekomst. Via Vektis ontvangen de zorgverzekeraars en ZN de gegevens van de zorginstellingen.

  Website
 • Borstkankervereniging Nederland

  Borstkankervereniging Nederland

  Borstkankervereniging Nederland (BVN) gebruik een deel van de openbare indicatoren omtrent borstkanker voor informatievoorziening aan (mogelijke) borstkankerpatiënten. Dit doen wij via de Monitor Borstkankerzorg: een online tool met informatie over alle Nederlandse ziekenhuizen die borstkankerzorg verlenen. De Monitor Borstkankerzorg biedt bijvoorbeeld informatie over het aantal geopereerde patiënten, het aantal directe borstreconstructies en de doorlooptijd tussen diagnose en start van de behandeling. Deze informatie is afkomstig uit de NBCA en BVN ontvangt deze informatie jaarlijks vanuit het transparantieportaal. We gebruiken enkele indicatoren tevens voor het roze lintje: een beloning voor patiëntgerichte borstkankerzorg die jaarlijks aan de ziekenhuizen wordt toegekend als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

   

  Website
 • Dutch Hospital Data

  Dutch Hospital Data

  Zorg voor data:
  OmniQ is het portaal waar ziekenhuizen jaarlijks alle kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender aanleveren. De indicatoren van een aantal kwaliteitsregistraties worden automatisch vooraf ingevuld. OmniQ is door DHD ontwikkeld in opdracht van de NVZ en NFU.

  Website
 • Harteraad

  Harteraad

  Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Harteraad is actief bij het maken van verschillende keuzehulpen en –instrumenten. Het is een van de partijen die informatie krijgt over zorginstellingen via het Transparantieportaal Zorg.

  Harteraad gebruikt de informatie voor de zorgkaart waar patiënten kunnen zien welke behandelingen waar worden uitgevoerd. Hier is ook te zien welke ziekenhuizen ons keurmerk verdienen omdat ze goede vaatzorg leveren. Harteraad zal de data gebruiken ten behoeve van de beoordeling of het keurmerk kan worden toegekend aan het ziekenhuis. Ook zullen de data worden geplaatst als keuze-informatie op de bijbehorende website.

  Website
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

  Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

  De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties gebruikt de informatie van het Transparantieportaal om de kwaliteit van de oncologische zorg te duiden voor patiënten en dit onder andere om te zetten naar keuze-informatie voor patiënten.

  Website
 • Patiëntenfederatie Nederland

  Patiëntenfederatie Nederland

  Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiëntenorganisaties. We maken ons sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Wij willen dat patiënten de hoogste kwaliteit van zorg ontvangen én ervaren. We vinden het belangrijk dat patiënten de mogelijkheid hebben om te kiezen voor het ziekenhuis of de kliniek welke het meest deskundig is. En het beste past bij de wensen van de patiënt. Hiervoor hebben patiënten informatie nodig.

  Als gegevens beschikbaar komen, bijvoorbeeld via het Transparantieportaal, verwerken we deze tot informatie voor patiënten. Op ZorgkaartNederland staan daartoe vergelijkingshulpen voor meer dan 20 aandoeningen. Daarnaast gebruiken patiëntenorganisaties de gegevens als beleidsinformatie.

  Website
 • SONCOS

  SONCOS

  SONCOS is de stichting oncologische samenwerking. Het doel van de stichting is het bevorderen van het interdisciplinaire overleg en de professionele samenwerking op het terrein van de oncologie tussen de beroepsverenigingen van medisch specialisten. De stichting is in 2009 opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Ondertussen zijn 26 beroepsverenigingen van medisch specialisten, de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Oncologie en de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) betrokken bij SONCOS. Jaarlijks herzien zij gezamenlijk het SONCOS normeringsrapport. Dit normeringsrapport vormt de basis voor de uitvraag.

  SONCOS gebruikt de gegevens uit het transparantieportaal om te monitoren in hoeverre aan de SONCOS normen wordt voldaan. Dit geeft informatie over aandachtspunten voor de komende jaren, zoals het ontstaan van de oncologienetwerken. Daarnaast biedt het transparantieportaal de gelegenheid om de uitvraag van de normen ieder jaar verder in te perken.

  Website
 • Zorgverzekeraars Nederland

  Zorgverzekeraars Nederland

  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van zorgverzekeraars in Nederland. ZN is één van de ontvangende partijen van het Transparantieportaal Zorg. Via MRDM, VECOZO en Vektis ontvangt ZN de gegevens van de zorginstellingen en deelt ze vervolgens met de afzonderlijke zorgverzekeraars. 

  Website
 • DICA

  DICA

  Meer inzicht in kwaliteit van zorg
  Dokters, patiënten en zorgverzekeraars hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van zorg. Betrouwbare gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de zorg continu te verbeteren. DICA biedt het valide meetsysteem waar deze gegevens uit voortkomen. Inmiddels faciliteren we 24 registraties voor meerdere disciplines en diverse aandoeningen. Ziekenhuizen krijgen door analyses en betrouwbare vergelijkingen inzicht in het succes en de kosten van behandelingen en kunnen hun zorg direct aanpassen. Dit resulteert in betere zorg voor de patiënt en tegelijkertijd in kostenbesparingen.

  In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg registreert DICA, nu voor 9 aandoeningen, gegevens vanuit patiëntperspectief. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek. Door het koppelen van het klinisch en patiëntperspectief ontstaat een integraal beeld van de kwaliteit van zorg.

   

  Wat levert het meten van uitkomsten van behandelingen op?
  De registraties bieden een unieke kans te weten te komen welke factoren in het zorgproces leiden tot de beste resultaten voor de patiënt. Zorgprofessionals delen expertise en positieve ervaringen op een specifiek onderwerp, de zogenoemde ‘best practices’. Het delen van positieve resultaten en de zorgprocessen die hiertoe leiden, geven grote kwaliteitsimpulsen aan de gehele gezondheidszorg. Juist door gezamenlijk en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de zorg, kunnen dokters en patiënten bepalen wat goede zorg is, wat er beter kan en wat de beste keuze is voor een individuele patiënt.

  Website
 • MRDM

  MRDM

  MRDM ondersteunt ziekenhuizen, in de rol van bewerker, bij het beheren en managen van hun data. Hierdoor zijn zorgverleners in staat om inzicht te krijgen in hun data en kunnen zij hun doelstellingen behalen.

  Het Transparantieportaal Zorg maakt gebruik van de systemen van MRDM. Daarnaast verzorgt MRDM de levering van informatie uit het Transparantieportaal Zorg aan de vragende partijen.

  Website
 • Zorginstituut Nederland

  Zorginstituut Nederland

  Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van de gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. Het Zorginstituut beheert de Openbare Database en is daarmee één van de ontvangende partijen van het Transparantieportaal Zorg.

  Website